1956 – ஆம் ஆண்டு, இந்தியாவின் முதல் அணு உலையான அப்சரா நிறுவப்பட்டது.