அந்தமான் – நிக்கோபார் தீவுகளில் மொத்தம் 572 தீவுகள் உள்ளது.