விட்டமின் B1தையமின்
விட்டமின் B6பைரிடாக்சின்
விட்டமின் Kகுயினோன்
தொட்டாற் சுருங்கிமைமோசா புடிசா
செம்பருத்திஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனசிஸ்
தக்காளிலைகோபெர்சிகான் எஸ்குலண்டம்
உருளைசெலனேம் டியூபரோசம்
மாமாஞ்சிபெரா இன்டிகா
அரிசிஒரைசா சடைவா
பட்டாணிபைசம் சடைவம்
வெண்டைஏபல் மாஸ்கஸ் எஸ்குலெண்டஸ்
சீகைக்காய்அகேசியா காக்சினியா
நாயுருவிஅகிராந்தஸ் ஆஸ்பெரா
முந்திரிஅனகார்டியம் ஆக்சி டென்டேலை
சீதாபழம்அனோனா ஸ்கொயாமோசா
பலாஆர்போகார்பஸ் இண்டக்ரி ஃபோலியா
எருக்குகலோடேரோபிஸ் ஜைஜென்டியா
சாத்துக்குடிசிட்ரஸ் சைனென்சிஸ்
தென்னைகோக்கஸ் நியுசிஃபெரா
கொத்தமல்லிகொரியான்டரம் சடைவம்
பப்பாளிகாரிக்கா பப்பாயா
ஆரஞ்சு சிட்ரஸ் சைனென்சிஸ்
தாவரவியல்


மனித உடல் பாகங்கள்