பன்னிரு ஆழ்வார்கள்:

 1. பொய்கையாழ்வார்
 2. பூதத்தாழ்வார்
 3. பேயாழ்வார்
 4. திருமழிசையாழ்வார்
 5. நம்மாழ்வார்
 6. மதுரகவி ஆழ்வார்
 7. குலசேகர ஆழ்வார்
 8. பெரியாழ்வார்
 9. ஆண்டாள்
 10. தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார்
 11. திருப்பாணாழ்வார்
 12. திருமங்கையாழ்வார்

அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்கள்:

 1. ‍அதிபத்தர்
 2. அப்பூதியடிகள்
 3. அமர்நீதி நாயனார்
 4. அரிவட்டாயர்
 5. ஆனாய நாயனார்
 6. இச‍ை ஞானியார்
 7. இடங்கழி நாயனார்
 8. இயற்பக‍ை நாயனார்
 9. இள‍ையான்குடி மாறார்
 10. உருத்திர பசுபதி நாயனார்
 11. எறிபத்த நாயனார்
 12. ஏயர்க‍ோன் கலிகாமர்
 13. ஏனாதி நாதர்
 14. ஐயடிகள் காடிவர்க‍ோன்
 15. கணநாதர்
 16. கணம்புல்லர்
 17. கண்ணப்பர்
 18. கலிய நாயனார்
 19. கழறிற்றறிவார்
 20. கழற்சிங்கர்
 21. காரி நாயனார்
 22. கார‍ைக்கால் அம்ம‍ையார்
 23. குங்கிலியகல‍ையனார்
 24. குலச்சிற‍ையார்
 25. கூற்றுவர்
 26. கலிக்கம்ப நாயனார்
 27. க‍ோச்ச‍ெங்கட் ச‍ோழன்
 28. க‍ோட்புலி நாயனார்
 29. சட‍ை நாயனார்
 30. சண்ட‍ேஸ்வர நாயனார்
 31. சத்தி நாயனார்
 32. சாக்கியர்
 33. சிறப்புலி நாயனார்
 34. சிறுத‍ொண்டர்
 35. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்
 36. ச‍ெருத்துண‍ை நாயனார்
 37. ச‍ோமசமாறர்
 38. தண்டிடயடிகள்
 39. திருக்குறிப்புத் த‍ொண்டர்
 40. திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி
 41. திருநாவுக்கரசர்
 42. திருநாள‍ை போவார்
 43. திருநீலகண்டர்
 44. திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர்
 45. திருநீலநக்க நாயனார்
 46. திருமூலர்
 47. நமிநந்தியடிகள்
 48. நரசிங்க முன‍ைர்
 49. நின்றசீர் ந‍ெடுமாறன்
 50. ந‍ேச நாயனார்
 51. புகழ் ச‍ோழன்
 52. புகழ்த்துண‍ை நாயனார்
 53. பூசலார்
 54. ப‍ெருமிழல‍ைக் குறும்பர்
 55. மங்க‍ையர்க்கரசியார்
 56. மானக்கஞ்சாற நாயனார்
 57. முருக நாயனார்
 58. முன‍ையடுவார் நாயனார்
 59. மூர்க்க நாயனார்
 60. மூர்த்தி நாயனார்
 61. ம‍ெய்ப்ப‍ொருள் நாயனார்
 62. வாயிலார் நாயனார்
 63. விறன்மிண்ட நாயனார்