இராணுவம்1942, செப்டம்பர், 01 – அன்று, இந்திய தேசிய இராணுவத்தை, விடுதலை புரட்சி நாயகர் ராஷ்பிகாரி கோஷ் அவர்கள் சிங்கப்பூரில் தொடங்கினார்.