உயிரினங்கள் மற்றும் அவற்றின் குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை

உயிரினங்கள்குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை
ஆடர் நாக்குபெரணி (ஒஃபியோகுளோசம்)1262
குதிரைவால் பெரணி (ஈக்விசிட்டிம்)216
மிகப்பெரிய செகொயா22
அராபிடாப்சிஸ்10
கரும்பு80
ஆப்பிள்34
அரிசி24
உருளைக்கிழங்கு48
மக்காச்சோளம்20
வெங்காயம்16
ஹேப்லோபாப்பஸ் கிரேஸிலிஸ்4
உயிரினங்கள் மற்றும் அவற்றின் குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை