தமிழின் உயிரெழுத்துகள் ஒவ்வொன்றும் உணர்வினை பிரதிபளிக்கும் வகையில் உணர்வோடு அமைந்துள்ளது.

உலகின் வேறெந்த மொழிக்கும் அமையாத சிறப்பு செந்தமிழிற்கே உண்டு…

உணர்வுஎழுந்து
வலிஅ, ஆ
சிரிப்புஇ, ஈ
காரம்உ, ஊ
கோபம்எ, ஏ
வெட்கம்
ஆச்சரியம்ஒ, ஓ
வக்கனை
விக்கல்