பொருட் சிறப்புக்காக ஒரு பொருளைக் குறிக்கப் பல சொற்கள் வருவது ஒரு பொருட் பன்மொழியாகும்.

எ.கா

  1. மீமிசை ஞாயிறு
  2. ஓங்கி உயர்ந்த மரம்

இவற்றுள் மீ, மிசை ஆகிய இரு சொற்களும் ‘மேல்’ என்னும் ஒரே பொருளை உணர்த்துவன. ஓங்கி, உயர்ந்த என்பன இரண்டும் உயரமான என்னும் ஒரே பொருளைத் தருவன.