குறிஞ்சிப்பாட்டு எனும் நூலின் ஆசிரியர் கபிலர் ஆவார்.

பதிற்றுப்பத்து நூலின் ஏழாம் பத்தைப் பாடியவர் கபிலர் ஆவார்.