ஜனவரி, 08 – அன்று, இத்தாலிய வணிகர் மார்க்கோபோலோ மறைந்தார்.