உலகில் முதன் முதலில் பூமி மாதிரியை கிரேக்கர்கள் உருவாக்கினார்கள்.