ஜனவரி, 05 – அன்று, இந்தியாவில் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் மன்னராகத் திகழ்ந்த ஷாஜகான் இன்றைய பாகிஸ்தானின் லாகூரில் பிறந்தார்.