ஜனவரி, 07 – அன்று, கலீலியோ கலிலி ஜூபிட்டர் கோளின் துணைக்கோளை கண்டறிந்தார்.