கி.பி. 1756 – 1763 – மூன்றாம் கர்நாடக போர் நடைபெற்றது.