கி.பி. 1775 ஆம் ஆண்டு வரலாற்றில் நடைபெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகள்.


1775 – 1782 – ஆண்டுகளில் முதலாம் ஆங்கிலேய மராட்டிய போர் நடைபெற்றது.