ஜனவரி, 10 – தாமஸ் பைன் (Thomas Paine) என்பவரால் Commen Sense என்ற 50 பக்க கட்டுரை வெளியடப்பட்டது. ஒரே மாதத்தில் சுமார் 500,000 பிரதிகள் விற்று சாதனை புரிந்தது.