1794 – 1799-ஆம் ஆண்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகத்தை கவனித்து வந்த அப்போதைய மாவட்ட ஆட்சியரான திரு. Lionel Place “Sarishtadar” என்ற பதவியை உருவாக்கி அவர்களை மாவட்ட ஆட்சியரின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் வைத்து அவர்களுக்கு கீழ் உதவியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். திரு. Place ஆட்சிக் காலத்தில் தான் புகழ்மிக்க மதுராந்தகம் மற்றும் உத்திரமேரூரில் ஏரிகள் உருவாக்கப்பட்டது/கட்டப்பட்டது.கி.பி. 01 முதல் கி.பி 1000 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1001 முதல் கி.பி 1100 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1101 முதல் கி.பி 1400 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1401 முதல் கி.பி 1500 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1501 முதல் கி.பி 1600 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1601 முதல் கி.பி 1700 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1701 முதல் கி.பி 1800 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1801 முதல் கி.பி 1900 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1901 முதல் கி.பி 2000 ஆம் ஆண்டு வரை


2001 ஆம் ஆண்டு முதல் ….