டிசம்பர், 4 – சென்னை மாகாணத்தில் Dr.A.சுப்பராயன் சுயேட்சை உறுப்பினராக அமைச்சரவை அமைத்தார்.