குப்தப் பேரரசானது ஶ்ரீகுப்தர் என்பவரால் நிறுவப்பட்டது.