சர்க்காடியன் ரிதம் என்பது ஒரு உயிரியல் செயல்முறையாகும். இது வளர்சிதை மாற்றம் உட்பட நம் உதலின் பல செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைக்கிறது.

நாம் எப்போது தூங்க வேண்டும், எப்போது சாப்பிட வேண்டும் என்று இது நம் உடலுக்குச் சொல்கிறது.

தாவரவியல்


மனித உடல் பாகங்கள்