பிரெஞ்ச் பொறியியாளர் மற்றும் மற்றும் கண்டுபிடிப்பாளருமான ஜார்ஜ் கிளாட், 1870 ஆம் ஆண்டு, செப்டம்பர், 24 ஆம் தேதி பிரான்ஸில் பிறந்தார்.

இவர் நியான் விளக்கு மற்றும் பெருங்கடல் வெப்ப ஆற்றல் மாற்றம் (Ocean Thermal Energy Conversion) ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடித்தவர்.

இவருக்கு 1921 ஆம் ஆண்டு Leconet Prize வழங்கப்பட்டது.

ஜார்ஜ் கிளாட் 1960 ஆம் ஆண்டு, மே, 23 ஆம் தேதி தன்னுடைய 83 ஆவது வயதில் காலமானார்.
சிந்து சமவெளி நாகரிகம் (கி.மு. 3000 – கி.மு. 2500)

மகாவீரர் (கி.மு. 599 – கி.மு. 527)

கௌதம புத்தர் (கி.மு. 563 – கி.மு. 483)
கி.பி. 1201 முதல் கி.பி 1500 ஆண்டு வரை


கி.பி. 1501 முதல் கி.பி 1700 ஆண்டு வரை


கி.பி. 1701 முதல் கி.பி 1800 ஆண்டு வரைகி.பி. 1801 முதல் கி.பி 1850 ஆண்டு வரை


கி.பி. 1851 முதல் கி.பி 1900 ஆண்டு வரை


கி.பி. 1901 முதல் கி.பி 1951 ஆண்டு வரை


கி.பி. 1951 முதல்புதிய கற்காலம்


சங்ககால தமிழ் புலவர்கள்

கம்பர் (கி.பி. 12 ஆம் நூற்றாண்டு)