சாலைகளின் வகைகள்நீளம் (கி.மீ)
தேசிய நெடுஞ்சாலைகள்4,996
மாநில நெடுஞ்சாலைகள்57,291
மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி சாலைகள்23,350
ஊராட்சி ஒன்றிய சாலைகள்1,47,543
கிராம பஞ்சாயத்து சாலைகள்21,043
மற்றவை (வனச்சாலைகள்)3,348
வணிக ரீதியிலான சாலைகள்1,213
வணிக ரீதியற்ற சாலைகள்20.43 லட்சம்


அணைகள்


ஆறுகள்