சொர்ணவாரி – சித்திரைப் பட்டம்

சம்பா பருவம் – ஆடிப்பட்டம்

நவரைப் பருவம் – கார்த்திகைப் பட்டம்