1. பிரபவ          
 2. விபவ          
 3. சுக்ல
 4. பிரமோதூத
 5. பிரசோற்பத்தி
 6. ஆங்கீரச
 7. ஸ்ரீமுக
 8. பவ
 9. யுவ
 10. தாது
 11. ஈஸ்வர
 12. வெகுதானிய
 13. பிரமாதி
 14. விக்கிரம
 15. விஷு
 16. சித்திரபானு
 17. சுபானு
 18. தாரண
 19. பார்த்திய
 20. விய
 21. சர்வசித்து
 22. சர்வதாரி
 23. விரோதி
 24. விக்ருதி
 25. கர
 26. நந்தன
 27. விஜய
 28. ஜய
 29. மன்மத
 30. துன்முகி
 31. ஹேவிளம்பி
 32. விளம்பி
 33. விகாரி
 34. சார்வரி
 35. பிலவ
 36. சுபகிருது
 37. சோபகிருது
 38. துரோதி
 39. விசுவாசுவ
 40. பரபாவ
 41. பிலவங்க
 42. கீலக
 43. செளமிய
 44. சாதாரண
 45. விரோதகிருது
 46. பரிதாபி
 47. பிரமாதீச
 48. ஆனந்த
 49. ராட்சச
 50. நள
 51. பிங்கள
 52. காளயுக்தி
 53. சித்தார்த்தி
 54. ரெளத்திரி
 55. துன்மதி
 56. துந்துபி
 57. ருத்ரோத்காரி
 58. ரக்தாட்சி
 59. குரோதன
 60. அட்சய

எழுத்துஎழுத்து


சொல்


புணர்ச்சி
பொது


அணி


இலக்கியம்
தமிழ் புலவர்கள்