1 ஹெக்டேர் – 2 ஏக்கர் 47 சென்ட்

1 ஹெக்டேர் – 10,000 சதுர மீட்டர்

1 ஏக்கர் – 0.405 ஹெக்டேர்

1 ஏக்கர் – 4046.82 சதுர மீட்டர்

1 ஏக்கர் – 43,560 சதுர அடிகள்

1 ஏக்கர் – 100 சென்ட்

1 சென்ட் – 435.6 சதுர அடிகள்

1 சென்ட் – 40.5 சதுர மீட்டர்

1 கிரவுண்ட் – 222.96 சதுர மீட்டர்

1 கிரவுண்ட் – 2400 சதுர அடிகள்

1 மீட்டர் – 3.281 அடி

1 குழி – 44 சென்ட்

1 மா – 100 குழி

1 காணி – 132 சென்ட் (3 குழி)

1 காணி – 1.32 ஏக்கர்

1 காணி – 57,499 சதுர அடி

1 டிசிமல் – 1 1/2 சென்ட்

1 அடி – 12 இன்ச் (30.38 செ.மீ)

1 மைல் – 1.61 கிலோ மீட்டர் (1610 மீட்டர்)

1 மைல் – 5280 அடி (8 பர்லாங்கு)

1 கிலோ மீட்டர் – 1000 மீட்டர் (0.62 மைல்)

1 கிலோ மீட்டர் – 3280 அடி

1 கிலோ மீட்டர் – 5 பர்லாங்கு

1.61 கிலோ மீட்டர் – 1 மைல்

1 பர்லாங்கு – 660 அடி (220 கெஜம்)

1 செயின் – 66 அடி (100 லிங்க்)

1 லிங்க் – 0.66 அடி

1 கெஜம் – 3 அடி

8 பர்லாங்கு – 1 மைல் (201.16 மீட்டர்)

1 ஏர்ஸ் – 1076 சதுர அடி (2.47 சென்ட்)

22 கெஜம் – 1 செயின் (66 அடி)

10 செயின் – 1 பர்லாங்கு

1 இன்ச் – 2.54 செ.மீ

1 செ.மீ – 0.3937 செ.மீ

1 கெஜம் – 0.9144 மீட்டர்

1 மீட்டர் – 1.093613 கெஜம் (3.28 அடி)

1 சதுர மீட்டர் – 10.76391 சதுர அடிகள்

1 சதுர அடி – 0.0929 சதுர மீட்டர்

30 சதுர மைல் – 1 டவுன்சிப்

640 ஏக்கர் – 1 சதுர மைல்..