2021, டிசம்பர், 29 – உலகின் முதல் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) நீதிபதியை உருவாக்கியள்ளது சீனா; வாய்மொழி வாதங்களைக் கேட்டு 97% சரியான தீர்ப்பு தருவதாக கூறப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் நீதிபதி பத்மினி ஜேசுதுரை.