1885, அக்டோபர், 07 – அன்று, அணு அமைப்பைப் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளின் முனுனோடியாகத் திகழ்ந்த நீல்ஸ் ஹென்றிக் டேவிட் போர், டென்மார்க் நாட்டிலுள்ள கோப்பன்ஹேகனில் பிறந்தார்.

1913 – ஆம் ஆண்டு, இவர் முதன்முதலாக எலக்ட்ரான்கள் அணுக்கருவின் உட்கருவை வட்டப்பாடையில் சுற்றிவருகின்றன என்பதைக் கண்டறிந்தார்.

1922 – ஆம் ஆண்டு, அணுக்களின் கட்டமைப்புக்கும், குவாண்டம் இயக்கவியலுக்கும் அடிப்படை விதிகளை உருவாக்கினார். இதற்காக இவ்வாண்டு நோபல் பரிசினைப் பெற்றார்.

1962, நவம்பர், 18 – இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிகச்சிறந்த சிந்தனைவியலாளரும் அறிவியலாளருமான நீல்ஸ் போர் மறைந்தார்.