பகுபத உறுப்பிலக்கணம்  1. அசைத்த – அசை+த்+த்+அ

அசை – பகுதி; த் – சந்தி; த் இறந்தகால இடைநிலை; அ – பெயரெச்ச விகுதி.

2. திறந்து – திற+த்(ந்)+த்+உ

திற – பகுதி; த் – சந்தி, ’ந்’ ஆனது விகாரம்; த் – இறந்தகால இடைநிலை; உ – வினையெச்ச விகுதி.

3. உதவிய – உதவு+இ(ன்)+ய்+அ

உதவு – பகுதி; இன் – இறந்தகால இடைநிலை, ‘ன்’ கெட்டது விகாரம்; ய் – உடம்படுமெய் சந்தி; அ – பெயரெச்ச விகுதி.

4. வாழிய – வாழ்+இய

வாழ் – பகுதி; இய – வியங்கோள் வினைமுற்று விகுதி.

5. வாழ்த்துவம் – வாழ்த்து+வ்+அம்

வாழ்த்து – பகுதி; வ் – எதிர்கால இடைநிலை; அம் – தன்மைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி.

6. இரங்குவிர் – இரங்கு+வ்+இர்

இரங்கு – பகுதி; வ் – எதிர்கால இடைநிலை; இர் – முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி.

7. ஆற்றீர் ஆற்று+ஆ+ஈர்

ஆற்று – பகுதி; ஆ – எதிர்மறை இடைநிலை புணர்ந்து கெட்டது; ஈர் – முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி.

8. ஓம்புமின் ஓம்பு+மின்

ஓம்பு – பகுதி; மின் – ஏவல் பன்மை வினைமுற்று விகுதி.

9. வேண்டேன் – வேண்டு+ஆ+ஏன்

வேண்டு – பகுதி; ஆ – எதிர்மறை இடைநிலை புணர்ந்து கெட்டது; ஏன் – தன்மை ஒருமை வினைமுற்று விகுதி.

10. அறைந்தாய் – அறை+த்(ந்)+த்+ஆய்

அறை – பகுதி; த் – சந்தி; ந் ஆனது விகாரம்; த் – இறந்தகால இடைநிலை; ஆய் –  முன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று.

11. என்கோ – என்+க்+ஓ

என் – பகுதி; க் – சந்தி; ஓ – வினாப்பொருள் தரும் விகுதி.

12. மருவ – மருவு+அ

மருவு – பகுதி; அ – வினையெச்ச விகுதி.

13. இரட்ட – இரட்டு+அ

இரட்டு – பகுதி; அ – வினையெச்ச விகுதி.

14. விடுவார் – விடு+வ்+ஆர்

விடு – பகுதி; வ் – எதிர்கால இடைநிலை; ஆர் – பலர்பால் வினைமுற்று விகுதி.

15.தேடுகிறாய் – தேடு+கிறு+ஆய்

தேடு – பகுதி; கிறு – நிகழ்கால இடைநிலை; ஆய் – முன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று விகுதி.

16.முழக்கி – முழக்கு+இ

முழக்கு – பகுதி; இ – வினையெச்ச விகுதி.

17.சுழன்று – சுழல்(ன்)+ற்+உ

சுழல் – பகுதி; ‘ல்’,’ன்’ ஆனது விகாரம்; ற் – இறந்தகால இடைநிலை; உ- வினையெச்ச விகுதி.

18.சுருங்கிய – சுருங்கு+இ(ன்)+ய்+அ

சுருங்கு –பகுதி; இ(ன்) – இறந்தகால இடைநிலை; ‘ன்’ கெட்டது விகாரம்; ய் –  உடம்படுமெய் சந்தி; அ – பெயரெச்ச விகுதி.