பொருளின் தன்மை எத்தகையது என்று கூறும் பெயர்கள் பண்புப்பெயர்கள் ஆகும். பண்பானது நிறம், சுவை, அளவு, வடிவம், குணம் அல்லது பண்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பிறக்கும். பண்புப் பெயர் ‘மை’ விகுதி பெற்று வரும்.

விதி :

ஈறு போதல் இடையுகரம் இய்யாதல்

ஆதி நீடல் அடியகரம் ஐயாதல்

தன்னொற் றிரட்டல் முன்னின்ற மெய்திரிதல்

இனமிகல் இனையவும் பண்பிற் கியல்யே            நன்னூல் 136

அ. ஈறு போதல்:

எ.கா: முதுமை+மரம் = முது+மரம் = முதுமரம்

ஆ. இடையுகரம் இய்யாதல்:

எ.கா : பெருமை+ அன்

1. ஈறு போதல்,        

பெருமை+ அன்= பெரு+அன்

2. இடையுகரம் இய்யாதல்,

பெ(ர்+உ)+அன் = பெ(ர்+இ)+அன் = பெரி+அன்

3. யகர உடம்படுமெய் பெறல்

பெரி(ய்+அ)ன் = பெரியன்

இ. ஆதிநீடல்:

எ.கா: செம்மை+அடி

1. ஈறு போதல்,

செம்மை+அடி = செம்+அடி

2. ஆதிநீடல்,

செம்+அடி = சேம்+அடி

3. இனையவும் என்றதனால் மகரம் கெட்டது,

சேம்+அடி = சே+அடி

4. வகர உடம்படுமெய் பெற்றது,

சே+அடி = சேவ்+அடி

5. உடல்மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே,

சே(வ்+அ)டி = சேவடி

ஈ. அடியகரம் ஐயாதல்:

எ.கா: பசுமை+நிணம்

1. ஈறு போதல்,

பசுமை+நிணம் = பசு+நிணம்

2. அடியகரம் ஐயாதல்,

பசு+நிணம் = பைசு+நிணம்

3. இனையவும் என்றதனால் இடையுகரம் சகரத்தோடு கெட்டது,

பைசு+நிணம் = பை+நிணம்

4. குறில் வழி ய, தனி ஐ, நொ, து முன் மெலி மிகலுமாம்

பை+நிணம் = பைந்+நிணம் = பைந்நிணம்

உ. தன்னொற்றிரட்டல்:

எ.கா: பசுமை+ஊன்

1. ஈறு போதல்,

பசுமை+ஊன் = பசு+ஊன்

2. ஈற்றயல் உயிர் கெடல்,

ப(ச்+உ)+ஊன் = பச்+ஊன்

3. தன்னொற்று இரட்டல்,

பச்+ஊன் = பச்(ச்)+ஊன்

4. உடல்மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே,

பச்(ச்+ஊ)ன் = பச்சூன்

ஊ. முன்னின்ற மெய்திரிதல்:

எ.கா: வெம்மை+சினம்

1. ஈறு போதல்,

வெம்மை+சினம் = வெம்+சினம்

2. முன்னின்ற மெய்(ம்) திரிதல்,

வெம்+சினம் = வெஞ்+சினம் = வெஞ்சினம்

எ. இனமிகல்:

எ.கா பெருமை+களிறு

1. ஈறு போதல்,

பெருமை+களிறு = பெரு+களிறு

2. வருமொழி முதல் வல்லெழுத்துக்கினமான மெல்லினம் மிகுதல்,

பெரு+களிறு = பெரு(ங்)+களிறு = பெருங்களிறு

எழுத்துஎழுத்து


சொல்


புணர்ச்சி
பொது


அணி


இலக்கியம்
தமிழ் புலவர்கள்