மேகநாத சாஃகா (Megh Nad Saha, அக்டோபர் 6, 1893 – பிப்ரவரி 16, 1956) இந்திய வானியற்பியலாளர்.

இவர் வங்காளதேசத்தில் டாக்கா என்னும் நகரில் பிறந்தார்.

சாஃகா அயனியாக்க சமன்பாடு என்ற புகழ்பெற்ற சமன்பாட்டைத் தருவித்தவர் இவரே.

இந்தச் சமன்பாடு விண்மீன்களின் புறநிலை மற்றும் வேதி இயல்புகளைப் பற்றி அறிய உதவுகிறது.

இந்தியாவின் அறிவியல் ஆராய்ச்சித் துறையில் இவர் அமைத்த அடித்தளம் முக்கியமானது.

புகழவபெற்ற இயற்பியலாளரான அறியப்பட்டாலும் சாஃகா தீவிர சமுதாய நலநோக்குடைய சமூக ஆர்வலளாரகவே சிறுவயது முதல் அறியப்பட்டார்.