1. அலகு – பறவையின் மூக்கு, அளவு, ஆண்பனை
 2. அழகு – வனப்பு
 3. அளகு – சேவல், பெண்கூகை
 1. அழம் – பிணம்
 2. அலம் – கலப்பை
 3. அளம் – உப்பு
 1. அழி – அழித்துவிடு
 2. அலி – பேடி, காகம், விருச்சிகராசி
 3. அளி – கருணை, கள், வண்டு
 1. அலை – கடல் அலை, அலைந்து திரிதல்
 2. அழை  – கூப்பிடு
 3. அளை – தயிர், பிசை
 1. இலை – மரம், செடி, கொடிகளின் இலை
 2. இழை – செய், நூல் இழை
 3. இளை – மெலிந்து போதல்
 1. உலவு – நட
 2. உளவு – ஒற்று
 3. உழவு – கலப்பையால் உழுதல்
 1. உலு – தானியப் பதர்
 2. உழு – நிலத்தை உழு
 3. உளு – உளுத்துப் போதல்
 1. உலை – சமைக்க உலை வைத்தல், உலைக்களம்
 2. உழை – பாடுபடுதல், உழைப்பு
 3. உளை – பிடரிமயிர், சேறு
 1. ஒலி – ஓசை
 2. ஒழி – அழித்துவிடு, தொலைத்து விடு
 3. ஒளி – வெளிச்சம், பதுங்கிக் கொள்
 1. கலி – கலியுகம், பாவகை, சனி
 2. கழி – கோல், மிகுதி, உப்பளம்
 3. களி – மகிழ்வு, இன்பம்
 1. கலை – வித்தை, கலைந்து போதல்
 2. கழை – மூங்கில்
 3. களை – வயலில் களையெடுத்தல், முகத்தின் ஒளி
 1. காலி – ஒன்றுமில்லாதது, வெற்றிடம்
 2. காளி – துர்க்கை, மாயை
 3. காழி – சீர்காழி (ஊர்)
 1. கிலி – அச்சம், பலம்
 2. கிழி – துண்டாகக் கிழித்தல், கோடு கிழித்தல்
 3. கிளி – ஒரு பறவை    
 1. குலி – மனைவி
 2. குழி – பள்ளம், பாத்தி, பன்னீரடிச் சதுரம், வயிறு
 3. குளி -நீராடு
 1. குலவி – மகிழ்ந்திருத்தல்
 2. குழவி – குழந்தை, இளமை, யானைக் கன்று அம்மிக்கல்
 3. குளவி – ஒரு வண்டு, காட்டுமல்லி
 1. கொலு – அரசசபை, திருவோலக்கம்(தெய்வசபை), உல்லாசமாக வீற்றிருத்தல்
 2. கொழு – மழு, கலப்பையில் மாட்டும் பெரிய இரும்பு, கொழு கொழுத்து இருத்தல்
 3. கொளு – புறப்பொருள் வெண்பாமாலைத் துறை, பொருந்துவாய்
 1. கோலை – மிளகு
 2. கோழை – வீரமற்றவன், கபம்
 3. கோளை – குவளை, எலி
 1. கோலி – இலந்தை, விளையாடும் குண்டு
 2. கோழி – உறையூர், விட்டில், பறவை
 3. கோளி – பூவாது காய்க்கும் மரம், ஆத்தி, ஆலம்
 1. சாலை – பாடசாலை, பொது மண்டபம், அறக்கூடம்
 2. சாளை – கடல்மீன்
 3. சாழை – குடிசை, குச்சு
 1. சூல் – கர்ப்பம்
 2. சூழ் – சூழ்ந்துகொள், சுற்று
 3. சூள் – சபதம்
 1. சோலி – ரவிக்கை, காரியம்
 2. சோழி – பலகரை
 3. சோளி – கூடைவகை
 1. தலம் – இடம், பூமி
 2. தழம் – தைலம்
 3. தளம் – மேடை, மாடி வீட்டின் அடுக்கு
 1. தலை – முதன்மை, சிரசு
 2. தழை – புல், இலை முதலியன
 3. தளை – கட்டுதல்
 1. தாலி – கணவன் மனைவிக்குக் கட்டும் சின்னம்
 2. தாழி – குடம், வாயகன்ற பாண்டம்
 3. தாளி – ஒருவகைப் பனை, குழம்பு தாளித்தல்
 1. துலி – பெண் ஆமை
 2. துழி – பள்ளம்
 3. துளி – மழைத்துளி, திவலை, சிறிய அளவு
 1. தோலி – பிசின், ஒருவகை மீன்
 2. தோழி – பாங்கி, நட்பால் நெருக்கமானவள்
 3. தோளி – அவுரி (ஒருவகை குத்துச்செடி), அரக்கு
 1. நாலம் – பூவின் காம்பு
 2. நாழம் – இழிவுரை, வசவு
 3. நாளம் – பூந்தண்டு, உட்துளை, ரத்தநாளம்
 1. நாலி – முத்து, கந்தை ஆடை
 2. நாழி – உள்தொளையுள்ள பொருள், ஒருபடி, ஏர், அம்பறாத்துணி, நாடா, பூரட்டாதி
 3. நாளி – கல், நாய்
 1. நால் – நான்கு
 2. நாழ் – குற்றம், செருக்கு
 3. நாள் – காலம், திதி
 1. பாலி – தானியக் குவியல், தூற்றாத தானியம்
 2. பாழி – கொடுத்தல், ஈதல்
 3. பாளி – வரப்பு, எல்லை
 1. முலை – உடலிலுள்ள ஓர் உறுப்பு
 2. முழை – குகை
 3. முளை – முளைத்தல், தறி, ஆப்பு, அங்குசம், இளமை, தண்டு, மூங்கில்
 1. மாலி – மொளலி கிரீடம்
 2. மாழி – மேழி, கலப்பை
 3. மாளி – துணிமூட்டை
 1. வலி – நோய், வலிமை, துன்பம்
 2. வழி – நெறி, பாதை, தடம், உபாயம்
 3. வளி – காற்று
 1. வலை – மீன் பிடி வலை
 2. வழை – ஒருவகை மரம், சுரபுன்னை மரம்
 3. வளை – பொந்து, வளையல், வளைவு
 1. வலு – வலிமை, பலம், பற்று
 2. வழு – குற்றம், தவறு, பழிப்புரை, கேடு
 3. வளு – இளமை, இளைய
 1. வாலி – கிஷ்கிந்தை அரசன் (இராமாயணம்)
 2. வாழி – வாழ்க (எனவாழ்த்துதல்)
 3. வாளி – அன்பு, வட்ட வாள், வீரன், ஒரு காதணி
 1. வால் – விலங்கின் வால்பகுதி, வெண்மை
 2. வாழ் – உயிர்வாழ், பிழைத்திரு
 3. வாள் – வெட்டும் கருவி, ஒளி பொருந்திய
 1. வாலை – இளம்பெண், திராவகம் வடிக்கும் பாத்திரம், ஒரு சக்தி
 2. வாழை – மரவகை
 3. வாளை – மீன்வகை
 1. விலா – விலா எலும்பு
 2. விழா – திருவிழா, கொண்டாட்டம்
 3. விளா – இளமை, வெண்மை, நிணம்
 1. விலை – மதிப்பு, விலைக்கு விற்றல்
 2. விழை – விரும்பு, ஆசைப்படு
 3. விளை – ஒரு மீன்வகை, விளைவி (விளைச்சல்)