வயேஜர் 2 விண்கலம் மணிக்கு 62,746.416 கி.மீ வேகத்தில் செல்கின்றது.

நமது இரவு வானத்தில் அதிக ஒளிரும் நட்சத்திரமான சிரியஸ்யை கடந்து செல்ல 2,96,000 ஆண்டுகளுக்கு மேல் தோராயமாக எடுத்துக்கொள்ளும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.