1995, மே, 25 – அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் முதன் முலாக வாழும் உயிரினத்தின் டி.என்.ஏ -வை பகுத்தறிந்தனர்.