வினா வகை

ஒன்றனைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள ஒருவரை ஒருவர் வினாவுகின்றனர். அவ்வாறு வினாவும் வினா ஆறுவகைப்படும். அவை, அறிவினா, அறியாவினா, ஐயவினா, கொளல்வினா, கொடைவினா, ஏவல் வினா ஆகும்.

அறிவினா

     தம் அறிவோடு பிறர் அறிவை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதற்க்கும், பிறர் அறிவை அளந்தறியவும், அறியாதவர்க்கு உண்மைப் பொருளை உணர்த்தவும்,  தாம் அறிந்த ஒரு பொருள்பற்றிப் பிறரிடம் வினாவுவது அறிவினா ஆகும்.

எ.கா: ‘இப்பாடற் பொருள் யாது?’ என ஆசிரியர் மாணவனிடம் வினாவுதல், அவன் அறிவை அளந்தறியவும், உண்மைப் பொருளை அவனுக்கு உணர்த்தவுமாதலின் இவ்வினா அறிவினாவாயிற்று.

அறியா வினா

     ‘இப்பாடற்பொருள் யாது?’ என மாணவன் ஆசிரியரிடம் வினாவுதல்.

மாணவன் தான் அறியாத பொருளை அறிந்து கொள்ள வினாவுவதால் அறியா வினாவாகும்.

ஐயவினா

     ‘தொலைவில் தோன்றுவது எருதோ? பசுவோ?’

இதுவோ, அதுவோ என ஐயுற்றுத் தன் ஐயத்தைப்போக்கிக் கொள்ள வினாவுவதால் ஐய வினாவாகும்.

கொளல் வினா

     ஒன்றனைப் பெற்றுக்கொள்ளும் பொருட்டுப் பிறரிடம் வினாவும் வினா கொளல் வினாவாகும்.

‘பத்தாம் வகுப்பு மாணவன் புத்தகக் கடைக்குச் சென்று தமிழ் புத்தகம் உள்ளதோ?’ என்று வினாவுவது கொளல் வினாவாகும்.

கொடை வினா

     இல்லாதவர்க்கு ஒருபொருளைக் கொடுத்தற் பொருட்டு வினாவுவது கொடை வினாவாகும்.

     ‘புலவரிடம் பொருள் இல்லையோ?’ என்று மன்னன் புலவரிடம் வினாவுதல் கொடை வினாவாகும். கொடுத்தற்பொருட்டு வினவுவதால் கொடை வினாவாயிற்று.

ஏவல் வினா

     ஒரு செயலைச் செய்யுமாறு ஏவதற்பொருட்டு வினாவப்படும் வினா ஏவல்வினாவாகும்.  

‘ஆசிரியர் மாணவனிடம் இப்பாடலை மனப்பாடம் செய்து விட்டாயா?’ என்று வினாவுதல் ஏவல்வினா ஆகும். மாணவன் மனப்பாடம் செய்யவில்லை என்று கூறினால், அவன் மனப்பாடம் செய்யும்படி ஏவவும், மனப்பாடம் செய்து விட்டேன் என்று கூறினால் ‘பார்க்காமல் எழுதிக்காட்டு’ என்று ஏவவும் வினாவினாராதலின் இது ஏவல்வினாவாயிற்று.

     “அறிவறி யாமை ஐயுறல்கொளல் கொடை

     ஏவல் தரும்வினா ஆறும் இழுக்கார்” – நன்னூல்