வியங்கோள்:

வியம் என்பதற்கு ஏவல் அல்லது கட்டளை என்று பொருள். வியத்தை குறிப்பதனால் வியங்கோள் எனப்படும்.

வியங்கோள் பொருள்கள்:

பெரும்பாலும் வாழ்த்தல், வைதல், வேண்டல், விதித்தல் ஆகிய நான்கு பொருள்களில் வியங்கோள் வினைமுற்று பயன்படுத்தப்படுகின்றது. மேலும் இது இருதிணை, ஐம்பால், மூவிடங்களையும் குறிப்பதாக அமைகின்றது.

எ.கா:

 • வாழ்த்தல் – வெல்க, வாழ்க
 • வைதல்   – வீழ்க, ஒழிக
 • விதித்தல்  – உண்க, அமர்க
 • வேண்டல் – அருள்க, ஆசீர்வதிக்க

இவ்வாறு மேற்க்கண்ட சொற்கள் வாழ்த்தல், வைதல், வேண்டல், விதித்தல் பொருளை உணர்த்தி வந்துள்ளன.

வியங்கோள் வினைமுற்று விகுதிகள்:

, இய, இயர் என்பன போன்ற விகுதிகளை பெற்று வரும்.

 • வாழ்
 • வாழி
 • வாழியர் 

எதிர்மறை வியங்கோள் வினைமுற்று:

     வாழ்த்தல், வைதல், வேண்டல், விதித்தல் போன்றவற்றை உணர்த்தி எதிர்மறைப் பொருளில் வரும் சொற்கள் எதிர்மறை வியங்கோள் வினைமுற்று ஆகும்.

 • வாரற்க
 • கூறற்க
 • செல்லற்க
 • சொல்லற்க