வேதிப்பெயர்

சுண்ணாம்புக் கல்கால்சியம் கார்மனேட்
தின்மத்தில் தின்மம் கலந்த கலவைநாணயங்கள்
நீர்மத்தில் நீர்மம் கலந்த கலவைகடல் நீர்
வாயுவில் திண்மம் கலந்த கலவைபுகை
திண்மத்தில் நீர்மம் கலந்த கலவைஇரசக்கலவை
நீர்மத்தில் நீர்மம் கலந்த கலவைநீருடன் ஆல்கஹால் கலந்த கலவை
வாயுவில் நீர்மம் கலந்த கலவைமேகம், மூடுபனி
திண்மத்தில் வாயு கலந்த கலவைவாயுவால் பரப்பு கவரப்பட்ட கரி
வாயுவில் வாயு கலந்த கலவைகாற்று
நார்மத்தில் வாயு கலந்த கலவைசோடா பாடங்கள்