வைட்டமின் குறைபாடும் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளும்

வைட்டமின்குறைபாடால் ஏற்படும் நோய்
சீரோப்தால்மியா
பி1பெரி பெரி
பி2பெல்லக்கரா
பி12இரத்த சோகை
சிஸ்கர்வி
டிஆஸ்டியோ மலேசியா
மலட்டுத் தன்மை
கேஇரத்தம் உரையாமை