தஞ்சை பெரிய கோவில் முதலாம் இராஜ இராஜ சோழனால் கட்டிமுடிக்கப்பட்டது.