பக்டியார் கில்ஜி என்ற துருக்கியரின் படையெடுப்பில் நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் முற்றாக அழிக்கப்பட்டது .