போர்ச்சுக்கல் நாட்டைச் சேர்ந்த பார்த்தலோமியா டயஸ் என்பவர் கடல் பயணத்தை முதன் முதலாக மேற்கொண்டார்.