மே, 20 – வாஸ்கொடகாமா இந்தியாவிலுள்ள , கேரள மாநிலத்தின் கோழிக்கோட்டிற்கு வந்த பின்னர் இந்தியாவிலிருந்து ஜரோப்பாவுடனான கடல் வாணிபம் ஆரம்பித்தது.