அக்டோபர், 19 – மார்ட்டின் லூதர், இயற்பியலுக்கான டாக்டர் பட்டம் பெற்றார்.