1556 ஆம் ஆண்டு நடந்த சில முக்கிய நிகழ்வுகள்

இரண்டாம் பானிபட் போர் நடைபெற்றது.