சமம் என்பதற்கு அடையாளமான குறியீடு ‘=’ முதன் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்டது.