பிரான்சிஸ் டே என்ற ஆங்கிலேயர் சென்னையை நிறுவி அங்கு செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையை அமைத்தார்.