ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி, புனித ஜார்ஜ் கோட்டையானது சென்னையில் கட்டப்பட்டது.