உலகின் முதல் மைய வங்கியான ஸ்வீடன் நாட்டு ரிக்ஸ வங்கி நிறுவப்பட்டது.