பிரெஞ்சு கிழக்கிந்திய வணிகக் குழு பதினான்காம் லூயியின் அமைச்சராக விளங்கிய கால்பெர்ட் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது.