ராபர்ட் பாயில் என்பவரால் ஹைட்ரஜன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.