செப்டம்பர், 02 – அன்று, ஹங்கேரி, விடுதலை அடைந்தது.